فن آوران پرتو دانش

در این مدل، محورهای پیچ با قطر خارجی ۴ تا ۲۵ میلیمتر و گام محوری ۱ تا ۲۰ میلیمتری به صورت استاندارد موجود هستند. 

مدل BNK