فن آوران پرتو دانش

یک بال اسکرو که از یک محور پیچ با دقت بالا استفاده می کند.

مدل های BIF, DIK, BNFN, DKN, BLW, BNF, DK, MDK, BLK/WGF, BNT, DIR, BLR