فن آوران پرتو دانش

یک واحد چرخشی/ضربه ای که دارای شکاف های بال اسکرو و یک شکاف هزارخار ساچمه ای است که روی یک شفت تکی بر هم متقاطع هستند. مهره های بال اسکرو و هزارخار ساچمه ای دارای یاتاقان های نگهدارنده اختصاصی هستند که مستقیما در پیرامون مهره ها جاگذاری شده است.

مدل های BNS-A, BNS, NS-A, NS