فن آوران پرتو دانش

بست مهره (دیوارکوب) برای بال اسکروی استاندارد با دو انتهای پرداخت شده شفت استانداردسازی شده است. این مدل برای ثابت شدن روی میز با استفاده از پیچ ها طراحی شده است. از آنجا که ارتفاع آن کم است، می توان فقط آن را با استفاده از پیچ ها روی میز محکم کرد.

مدل MC