فن آوران پرتو دانش

از آنجا که مهره بوش خطی دقیق ترین شکل استوانه ای را دارد، استفاده از این نوع بوش بسیار زیاد است.

مدل های LM و LME