فن آوران پرتو دانش

این مهره دارای یک لبه است. این باعث می شود که مستقیما همراه با پیچ ها در محفظه سوار شود و بدین ترتیب نصب آن آسان تر خواهد بود.

مدل های LMF, LMF-M, LMK, LMK-M, LMF-L, LMF-ML, LMK-L, LMK-ML, LMH, LMH-L