فن آوران پرتو دانش

یک تکیه گاه آلومینیومی سبک که برای محکم نگهداشتن شفت LM به کار می رود. از آنجا که جایگاه شفت LM یک شکاف دارد، این تکیه گاه می تواند با کمک پیچ ها شفت LM را کاملا محکم در جای خود نگهدارد.

مدل های SK و SF