فن آوران پرتو دانش

مجموعه ای از انواع مختلف این اکتواتورها با گام محوری بال اسکرو در اندازه های ۱ تا ۲۵ میلی متر موجود است.

مدل KR