فن آوران پرتو دانش

یک مدل دارای رینگ داخلی/خارجی یکپارچه که می تواند هم برای چرخش رینگ داخلی و هم برای چرخش رینگ خارجی به کار رود.

مدل RU